syncopated Ardeleana

Eliznik home > Romania > dance > couple dances > Ardeleana > video

Couple dance at Mărişel (high in the Apuseni mountains), Cluj, Transylvania, Romania.